โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

Donmuang Taharnargardbumrung School

นักเรียนทั้งหมด 2401 คน จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
เพศ ชาย 213208214172191178
หญิง 226190196198209206
รวม 439398410370400384
วันที่ 19 มิถุนายน 2567
มาโรงเรียน 2147
ชาย 1047
หญิง 1100
ไม่มาโรงเรียน 254
ชาย 129
หญิง 125
จำแนกได้ดั้งนี้
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาเรียน 417348348312365357
ชาย 203175187149173160
หญิง 214173161163192197
ไม่มาเรียน 225062583527
ชาย 103327231818
หญิง 12173535179

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์
ล๊อกอิน